• سید جواد حسینی کیا   seadjavadhosini@

    1400/09/11 ساعت 19:00

    آقای وزیر @Vahidi_orgکرمانشاه استاندار جهادی، پاکدست، انقلابی و بومی می‌خواهد.
    این دیارهمواره درطول تاریخ مهد عالمان،مجاهدان ومدیران توانمند وکارآمد بوده. استاندار بومی حق کرمانشاهیان است واین راچندین بارشخصابه آقای رئیس جمهور گفته‌ام.
    تعلل درجابجایی #استاندار جفای درحق مردم است