• مالک شریعتی نیاسر   malekshariati@

    1400/09/11 ساعت 11:57

    طبق گزارش اخیر #دیوان_محاسبات، متاسفانه عملکرد حوزه نفت در بودجه۱۴۰۰ به هیچ وجه قابل قبول نیست. گرچه عمده بی عملی و بدعملی متوجه ۵ ماه اول و دولت روحانی است، باگذشت بیش از ۳ماه از دولت سیزدهم، باید گامهایی برداشته میشد؛ لذا سوالی در این خصوص از آقای #اوجی وزیر محترم نفت ثبت کردم.