• میرزا کوچک خان جنگلی،یگانه دوران و قهرمانی از سرزمین گیلان ایران که مرد مردان بود.آنچه بیش از شهادت میرزا قلب انسان را به درد می‌آورد مظلومیت وی در دوران خویش و عصر حاضر است.