• شش سال کار برد تا بتوانیم کتاب نردبان جهان استاد محمدرضا سرشار را به کلمبیا برسانیم.
    اما وقتی به نتیجه می‌رسد همه خستگی‌ها از تن به در می‌آید.
    هرکتاب ایرانی را که به مقصد می‌رسانم بغض گلویم را می‌فشارد.
    خدمت به فرهنگ و ادبیات کودک و نوجوان افتخاری است که امید دارم خدا قبول کند.