• مارکت‌پلیس نرم‌افزارهای سازمانی همکاران سیستم، برای شرکت‌های تولیدکننده نرم‌افزار است که بتوانند در این بستر نرم‌افزار خود را به سازمان‌ها ارائه کنند.
    #همکاران_سیستم