• عباس عبدی   abb_abdi@

    1400/09/10 ساعت 22:10

    بزرگترین و شاید تنها عاملی که اسلامیت یک نظام را تهدید می‌کند این است که جمهوریت آن نظام تهدید و تحدید شود.
    هر ساختار سیاسی به میزانی که از جمهوریت دور شود بیش از آن را از دین و معنویت تهی خواهد شد. چون حفظ چنین ساختاری مستلزم اقداماتی است که مغایر با فلسفه اخلاق و دین است.