• محسن بیات زنجانی   m_bayatzanjani@

    1400/09/10 ساعت 22:18

    در یک سفر با قطار به مشهد، موقع نماز صبح آقارضی را دیدم که به تنهایی در گوشه‌ای از نمازخانه ایستاده به نماز؛ یکی از ائمه‌ی جمعه هم وارد شد و نگاهی به آقا رضی کرد و رفت جلو و ایستاد در محراب و عده‌ای هم به او اقتدا کردند …
    این را هیچ‌وقت یادم نمی‌رود …