• چرا در کشور فرهنگ خیز ایران که اکثر مردم آن هنرشناس هستند،عده‌ای مدیر دولتی و گروهی معدود در بخش خصوصی مدام اعلام می‌کنند که صاحب سینما هستند؟چه کسی به شما این اختیار را داده است؟ چگونه جسارت می‌کنید چنین ادعای خنده داری را بر زبان بیاورید؟مگر سینمای ایران به شما ارث رسیده است؟