• در گام دوم انقلاب اسلامی جریان پرورش و تعلیم و تربیت کودک و نوجوان کشور نیاز به باز مهندسی دارد.
    آنچه امروز داریم زاییده دهه‌های نخستین انقلاب بوده و توان تامین نیازهای امروز آنها را ندارد.
    جسارت انقلابی برای یک تحول بنیادین در عرصه کودک و نوجوان متناسب یک آینده نگاری نیاز است.