• محمد حسین پویانفر   mhpoyanfar@

    1400/09/10 ساعت 15:00

    انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا …
    به زودی وعده خدا محقق خواهد شد …
    و چه شیرین است که دعای ما گرچه به
    لحظه‌ای ظهورش را پیش اندازد …