• مرکز مطالعات خلیج فارس   persiangulfpgsc@

    1400/09/10 ساعت 17:08

    و توسط سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح ایران به ۲ زبان فارسی و انگلیسی به صورت رنگی برای نخستین بار منتشر میشود. ۱/۲