• مردم و سینماگران دلسوز و زحمتکش مالکان سینمای ایران هستند و بس.پس بیهوده گریبان ندرید و حنجره پاره نکنید برای ادعاهای واهی.