• شرمین نادری   sherminnaderi@

    1400/09/10 ساعت 18:12

    امروز تو خیابون یه هو به خودم گفتم ولی کتابخونه رو ساختیم و بعد توی دود و شلوغی و زیر یه درخت چنار زرد از خزان عینهو ابربهاری وایسادم به اشک ریختن.