• هم دولتی‌ها و هم برخی از کسانی که خود را به اشتباه سردمداران سینما ایران می‌دانند، فقط به بدن ضعیف این موجود بی آزار چسبیده و ارتزاق کرده و می‌کنند!
    مگر حکومت ارباب رعیتی است که هر کدام ادعای مالکیت و ارث و میراث می‌کنید؟