• دولتی‌ها و برخی از آنانی که خودشان به مدد امدادهای مالی و غیرمالی دولتی صاحب ملک و مکنت شده‌اند،چه حقی دارند برای سینمای ایران تعیین تکلیف کنند؟ اکثرشان در کار یومیه خویش درمانده و حتی یک ابتکار یا برنامه‌ای برای احیای سینمای ایران مطرح نکرده‌اند،یعنی توانش را نداشته و ندارند،.