• عباس عبدی   abb_abdi@

  1400/09/10 ساعت 18:47

  به نظرتان هنگامی که حامیان طرح جوانی جمعیت این عکس را ببینند چه سوالی خواهند پرسید؟
  چرا فقط یک بچه؟
  چرا این زن کار می‌کند و نرفته خانه‌داری؟
  چرا شلوار لی پوشیده؟
  بقیه موارد حاشیه است و نمی‌بینند.