• دلینو روزانه حدود ۳ هزار سفارش روزانه داشته و با حدود ۴۰۰ رستوران همکاری می‌کند.