• قال أمیر المؤمنین(علیه السلام)

    إیاکم و المراء و الخصومة فإنهما یمرضان القلوب علی الإخوان و ینبت علیهما النفاق

    مقصود از این باب مباحثات و گفتگوهایی است ک میان مردم بر پا می‌شود و بر سخن یکدیگر اعتراض می‌کنند، برای