• معروف است که رضاخان گفته بود که: از من چی می‌خواهی؟
    مدرس گفته بود که: می‌خواهم که تو نباشی!