• محمد عزیزاللهی، مدیر عامل همکاران سیستم:
    یکی از کارهایی که پس از سرمایه‌گذاری همکاران سیستم در دلینو انجام شد، توسعه خدمات ارائه سایت‌های اختصاصی به رستوران‌ها و ارائه خدمات شرکتی بوده که دلینو را یک شرکت سودده کرده است.
    #همکاران_سیستم