• اسلام آفریقایی تجربه‌ای بود برای کسانی که میخواستند اسلام را بر اساس ساختار فرهنگی آفریقا تطبیق بدهند و در نهایت به یک جریان انحرافی تبدیل شد.
    بعدها متوجه شدند چه کلاهی سرشان رفته است.
    اسلام ناب خط قرمز هر جریانی است و باید در عرصه بین الملل به آن اصرار کرد و از حدود آن خارج نشد.