• با افتخار اعلام می‌کنم به جز تعمیر، ما لباس بچه‌ها را نگه می‌داریم برای بعدی و گاهی لباس فرزند اول را دومی و بعد سومی هم استفاده کرده است.