• این ک سخن خود را اگر چه باطل است به کرس نشانند و اظهار فضل و دانش کنند، غالبا این گونه مباحثات به دشمنی و دشنام و دوری از یکدیگر می‌کشد و اما بحث و مجادله برای اظهار حق یا فهمیدن حق محبوب و پسندیده است،چنان ک خدا فرماید:

    و جادلهم بالتی هی اءحسن(به روش نیکوتری با آنها مجادله کن