• صداقت و مردمی بودن شهید مدرس گره گشای راه و هدف آن بزرگمرد بود .
    امیدواریم در مجلس یازدهم بتوانیم با تاسی از راه و منش شهید مدرس بیش از پیش در رفع مشکلات مردم عزیز و نجیب تلاش کنیم.