• حسن آقا جانی ⁦⁩   Aghajani_Hassan@

    1400/09/09 ساعت 14:09

    رفته بودیم جایی غذا دادن، به یکی گفتم این برنج‌ش بوی سوسک نمی‌داد؟
    گفت چرا، برنج پاکستانی همینه، بوی سوسک می‌ده.

    گفتم آهان، تخم سوسکی که تو غذای بغل‌دستی‌م بود هم مال برنجشه پس …