• محمدکاظم جعفری   mkjafari1@

  1400/09/09 ساعت 12:32

  کنار نخست وزیر اسکاتلند،این جمله امام علی به مالک آمده:
  MAN IS EITHER
  YOUR BROTHER
  IN FAITH OR
  YOUR EQUAL
  IN HUMANITY
  فإنهم صنفان:إماأخ لک فی الدین وإما نظیر لک فی الخلق …
  مردمان یا برادران تو در دین وآئینت هستند یاهمانندت درآفرینش
  #حقوق_بشر