• آیا نابرابری برای محیط‌زیست بد است؟
    - کشور‌هایی که در آن‌ها شکاف بین فقیر و غنی بیشتر است به کرۀ زمین آسیب‌ بیشتری وارد می‌کنند
    (دنی دورلینگ،گاردین، ۲۷۰۰ کلمه، ۱۹ دقیقه)
    http://tarjomaan.com/neveshtar/۱۰۴۱۴/…