• عباس عبدی   abb_abdi@

    1400/09/09 ساعت 11:05

    کشوری که چند سال رشد منفی داشته، با حداقل کوشش دوباره به رشد مثبت حتی با ارقام بالا برمی‌گردد.
    رشد ۸ درصد بدون حل برجام تا حدی قابل قبول است ولی با حل برجام حداقل باید معادل همان ۱۳ درصد سال ۱۳۹۵ باشد.