• نسرین ظهیری   nasrinzahiri1@

    1400/09/09 ساعت 11:37

    بی‌بی‌ جان مستندی است زخمی. گداخته و درد آور. دست ما را می‌گیرد و تا فصل میان انسان و حیوان می‌کشاند. قدم به قدم ،آهسته آهسته. غصه‌ای که خوب و حرفه‌ای تعریف شده‌اند.