• کشتی بخاری که ناخدای آن معتقد بود: «حتی خدا هم نمی‌تواند آن را غرق کند»
    اما این کشتی در اولین سفردریایی خود با بیش از ۲۲۰۰ نفر مسافر دچار حادثه‌ای غم انگیزی شد
    بیش از ۱۵۰۰ نفر از مسافرین در این حادثه در اقیانوس اطلس شمالی کشته شدند ۲