• عباس عبدی   abb_abdi@

    1400/09/09 ساعت 09:42

    اگر چه محکومیت مدیر سایت دیوار ناشی از درک نادرست از فضای مجازی و حتی قانون مجازات است، ولی نکته جالب این بود که هیچ‌کس به اصل قضیه که چنین حرفه‌ای در جامعه رواج دارد و راه خودش را پیدا می‌کند نپرداخته است.