• برخی کارهای بزرگ و راهبردی در استان لرستان رقم خورده که سرمایه کشور است.

    پیشنهاد می‌شود در هر استان یک رایزن صادراتی برای اتصال به وزارت‌خارجه و بازرگانان تعیین شود.