• سارا هوشمندی   sarahoushmandi@

  1400/09/09 ساعت 21:55

  ظالم که به عزل، مضطرش می‌سازند
  باز از سر نو ستمگرش می‌سازند

  ایمن منشین چو ظالم از کار فتاد
  تیغی که شکست، خنجرش می‌سازند

  اثر شیرازی

  #وضعیت
  #برجام