• عباس عبدی   abb_abdi@

    1400/09/09 ساعت 18:29

    تغییر عقیده را می‌توان درک کرد. البته باید علل تغییر را هم توضیح داد. ولی از نفی مطلق مذاکره تا دفاع عزت‌مندانه!! از آن بدون هیچ توضیحی فقط نشانه حدی از فقدان شرم و حیا است.