• به عنوان کسی که درگیر فعالیت‌های فرهنگی در عرصه بین الملل هستم به جوانان و مخصوصا طلاب جوان می‌گویم:
    خودتان را درگیر نیازهای داخلی به خصوص حوزه «تعلیم و تربیت» کنید …
    سرریز فعالیت‌های داخل باید به عرصه بین الملل برده شود. چالش ما داخل است.
    بین الملل آدم خودش را پیدا می‌کند …