• مرکز پژوهش های اتاق ایران   rc_iccima@

    1400/09/09 ساعت 17:20

    لیست کتاب‌های «شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی» و «مرکز پژوهش‌های اتاق ایران»
    https://t.me/rc_iccima
    #kishinvex۲۰۲۱