• کارمند شرکت هواپیمائی بوده، همه‌چی رو رها کرده اومده قم طلبه شده
    https://mehrnews.com/news/۵۲۵۷۷۲۶/٪D۸٪B۲٪D۹٪۸۶٪D۸٪AF٪DA٪AF٪DB٪۸C-٪D۸٪B۹٪D۹٪۸۴٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۵٪D۹٪۸۷-٪D۸٪B۷٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷٪D۸٪B۷٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷٪DB٪۸C٪DB٪۸C-٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۴٪DA٪AF٪D۹٪۸۸٪DB٪۸C-٪D۸٪B۲٪D۹٪۸۶٪D۸٪AF٪DA٪AF٪DB٪۸C-٪D۸٪AC٪D۹٪۸۸٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶-٪D۹٪۸۵٪D۸٪B۳٪DB٪۸C٪D۸٪AD٪DB٪۸C…