• حمید ضیایی پرور   ziaeeparvar@

    1400/09/09 ساعت 08:42

    دیشب توی نارمک، یک ماشین روی خط عابر توقف کردو بدون توجه به تردد عابران پیاده، دنده عقب گرفت و نزدیک بود بزند به یک خانم در حال عبور، خانمه از جا پرید و نگاهی به راننده کرد، من که نزدیک بودم با مشت کوبیدم به بدنه ماشین گفتم عقب را نگاه کن! راننده با طلبکاری گفت باشه، یواش‌تر!