• عبدالرضا هلالی   helalireza@

    1400/09/09 ساعت 21:57

    ما تصوری از چیزایی که تجربه نکردیم نداریم ولی مردمو برای همونا قضاوت میکنیم