• و تعداد محدودی به طور معجزه آسایی نجات پیدا کردندیک تن از این نجات یافتگان یک زن مسلمان شیعه به نامه فاطمه مسلمانی‌ است
    که فرزندان وی امروزه از فعالین شیعه در آمریکا هستند.
    #رشتو
    #پایان