• گزارش شش‌ ماه نخست ۱۴۰۰ پذیرش۲۴

    در این گزارش سعی شده تا با نگاهی بر خدمات پذیرش۲۴، تصویری از رشد آن‌ها ارائه شود. آن‌چه در این گزارش خواهید خواند عملکرد پذیرش۲۴ است که بخشی از آن تحت تأثیر بحران کرونا در ایران تدوین شده است.

    مشاهده گزارش:
    https://bit.ly/۳۱bxCEE
    @paziresh۲۴