• عباس عبدی   abb_abdi@

    1400/09/09 ساعت 17:56

    دوران امثال مرحوم دولابی، برای ترک گناه به تاریخ پیوسته. اکنون برای آموزش ترک گناه باید با پرداخت مبلغی مناسب به «کلینیک» و سلبریتی‌های مذهبی مراجعه کرد.
    تجاری شدن دین، ادامه منطقی سیاسی کردن آن است.