• مرکز مطالعات خلیج فارس   persiangulfpgsc@

    1400/09/09 ساعت 19:32

    ازین روی ترکیه با علم به «عدم حساسیت» در دولت ایران و البته «حساسیت‌» امارات نسبت به ابعاد رسانه‌ای این تحریف سخیف و با هدف خوشامد ابوظبی دست به چنین اقدامی زده است.