• قال امیرالمومنین علیه السلام:

    کسی که با کتاب آرامش یابد هیج آرامشی را از دست نمی‌دهد.

    من تسلی بالکتب لم تفته سلوة

    غررالحکم . ح ۲۹۳