• همت قلی زاده   hematqolizadeh@

    1400/09/08 ساعت 19:05

    متاسفانه مدتهاست در نرخ تورم سه اتفاق افتاده:
    ۱- نرخ تورم روستاییان بیشتر از شهرنشینان است.
    ۲- نرخ تورم ضعیفترین دهک بیشتر از تورم دهکهای بالاتر است.
    ۳-نرخ تورم استانهای محروم بیشتر از تورم استانهای برخوردار است.