• سید حمید حسینی   seyedhamid@

    1400/09/08 ساعت 15:35

    این در حالی است که حتی با نگاهی مستقل از متون مقدس، همچنان راه‌هایی برای حل این مشکل وجود دارد که با ادعای گزاف ناتوانی خدا از داشتن فرمان و هدایت همراه نباشد و احتمال صادق بودن پیامبران در تبیینی که از فرایند پیامبری خود ارائه می‌دادند را بدون دلیلی روشن تکذیب نکند.