• سید عطاءالله مهاجرانی   MohajeraniSayed@

    1400/09/08 ساعت 19:28

    براى بحث افغانستان، برگزیده سخنان جرج بوش دوم را مى خوانم. در دوم فوریه ٢٠٠٥در سخنرانى state of union
    با تحکم و باید، گفته است:«با هم پیمانان اروپایى مان، همکارى مى کنیم. تا رژیم ایران بداند که بایست از غنى سازى اورانیوم و فرآورى هر گونه پلوتونیوم صرف نظر کند.» بوش کجاست؟