• مهدی مسائلی   mahdimasaeli@

    1400/09/08 ساعت 23:17

    در فضایی که خیلی‌ها دزدی و زد و بند می‌کنند بعضی‌ها از مسئولین و نمایندگان انتظار دارند تا زهد پیشه کنند و کارهای مشروع را نیز انجام ندهند.
    نتیجه‌اش می‌شود کمرنگ شدن شفافیت‌ و بیشتر شدن تظاهر به زهد و خدمت.