• بله البته در لجاجت زنگنه شکی نیست ولی کاش حداقل تفاوت سوآپ یا ترانزیت را میدانستید،کاش قبل از خوشحالی از هزینه/فایده قرارداد خبر داشتید،کاش از رفتار ترکمنستان در ١٣٨٦و١٣٩٦ خبر داشتید،حداقل از سفیر سابق خودتان بپرسید.
    ملائک و ما ادراک الملائک