• عباس عبدی   abb_abdi@

    1400/09/08 ساعت 21:00

    چرا عده‌ای از طرفداران حکومت نسبت به رفتارهای گذشته آن در حال بازنگری جدی هستند؟
    چون با پدیده‌هایی مواجه می‌شوند که نمی‌توانند آنها را هضم کنند لذا نگاه خوشبینانه خود را نسبت به آن از دست می‌دهند، در نتیجه در پرتو درک جدید، حوادث گذشته را دوباره بازنگری می‌کنند.
    #آبان۹۸